To takie proste!
Strona głowna  /  Aktualności  /  Wzory dokumentów dla rodziców
Wzory dokumentów dla rodziców
data dodania: 2014-09-02 11:05:31

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEDSZKOLA

 

 

zawarta w Bydgoszczy w dniu ………………………. pomiędzy :

Przedszkolem nr 11  w Bydgoszczy ul. Chołoniewskiego 9  reprezentowanym przez   Elżbietę Jóźwiak                           – Dyrektora Przedszkola, zwanym dalej : „Przedszkolem”,

a

Panią ………….………………………………….…….. , nr dowodu osobistego ………………..……….., PESEL: …………………. zam. : Bydgoszcz ul. .…………………………..……… 

i  Panem …………………………..………… nr dowodu osobistego …….…………….,

PESEL:……..…………….. zam.: Bydgoszcz ul. ……….………………… –

Rodzicami (Opiekunami prawnymi) dziecka …………………..………….., PESEL: ……………………

zam.: ……………………..…....... ul. ………...…………… ur. ……………….. w …………………, zwanego dalej : „Wychowankiem”.

 

§ 1

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez przedszkole usług opiekuńczo - wychowawczych                            i dydaktycznych oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi zgodnie  z Ustawą  z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2. W ramach niniejszej umowy Przedszkole (w godzinach pracy) zobowiązuje się do zapewnienia Wychowankowi:

1)  fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej,

2) bezpłatnego realizowania podstawy programowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r.poz.977),

3)  bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka w  przedszkolu.

3.  Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze  5 godzin dziennie,                  w godzinach od 8oo do godz. 13oo, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

4. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej, która obejmuje realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu, w tym także doskonalące i kształcące umiejętności z zakresu objętego podstawą programową, a w szczególności:

1)                  realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka          w zakresie:

a)       fachowej opieki pedagogicznej,

b)       adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

c)       rozwijania zdolności twórczych,

d)       wspierania indywidualnych zainteresowań,

2)                  organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,

3)                  prowadzenie zajęć rekreacyjno-wyciszających,

4)                  organizowanie gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka.

5.  Przedszkole zapewnia Wychowankom odpłatne korzystanie z wyżywienia.

 

§ 2

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od  01.09.2014   roku  do 31.08. 2015 roku.

2. Czas pracy Przedszkola nr 11   trwa od godziny 6:00  do godziny 17:00

3. Rodzice (Opiekunowie prawni) dziecka oświadczają, że jego dziecko korzystać będzie z:

1) usług  przedszkola od godziny ………….do godziny  …….…,  ….…....  godzin  dziennie ponad bezpłatny pobyt w Przedszkolu,

 

 

 

 

 

2) wyżywienia w liczbie ………….  posiłków dziennie tj.:

 

a)  I śniadanie*,

b) II śniadanie*,

c) obiad*,

WYŻYWIENIE,

dziecko korzystać będzie w zakresie

TAK

NIE

Całodzienne wyżywienie

(całodzienna stawka wyżywienia)

 

 

 I Śniadanie 25 % dziennej stawki żywieniowej

 

 

II Śniadanie 15 % dziennej stawki żywieniowej

 

 

Obiad 60 % dziennej stawki żywieniowej

 

 

 

§ 3

 

1. Rodzice (Opiekunowie  prawni)   upoważniają do  momentu  odwołania do odbierania Wychowanka z Przedszkola następujące osoby :

 1)  …………………….………….……………, stopień pokrewieństwa  …………………………………..,  

    zam. …………………………………….…… nr dowodu osobistego……………..………………………

2)    …………………………………..….…..…,stopień pokrewieństwa…………..…………………………., zam………………………………………….. nr dowodu osobistego………………………………………

3)     ………………...……………….…………, stopień     pokrewieństwa……….……………………….…..,

  zam……………………………………………nr dowodu osobistego……………………….………….…..

2. Rodzice (Opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole swoich danych osobowych w/w  osób w celu prawidłowego wykonywania niniejszej umowy.

 

3. Zmiana osoby upoważnionej do odbioru Wychowanka z Przedszkola następuje wyłącznie  w formie pisemnej.

 

§ 4

 

Rodzice (Opiekunowie prawni) zobowiązani są do:

1.       odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w zadeklarowanym
w § 2 ust. 3 pkt 1 czasie korzystania dziecka z usług  przedszkola, o godzinie zgodnej ze złożonym oświadczeniem,

2.       przestrzegania  obowiązującej  w  Przedszkolu  organizacji  pracy, zasad bezpieczeństwa

i higieny oraz stosowania się do ogłaszanych przez Dyrektora Przedszkola komunikatów,

3.       przestrzegania postanowień Statutu oraz Regulaminu Przedszkola, których odpisy dostępne są w siedzibie Przedszkola i złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z tymi dokumentami,

4.       przyprowadzania zdrowego Wychowanka do Przedszkola,

5.       bezzwłocznego poinformowania Przedszkola o każdym przypadku zaistnienia zmian w opiece prawnej nad Wychowankiem (w zakresie ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej),

6.       terminowego uiszczania opłat, o których mowa w § 6.

 

§ 5

 

Rodzice (Opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na :

1.       wychodzenie Wychowanka poza teren Przedszkola w związku z organizowanymi przez Przedszkole wycieczkami, spacerami i zajęciami rekreacyjnymi,

2.       współuczestnictwo w organizowaniu edukacji Wychowanka w ramach form współpracy i  współdziałania z Przedszkolem,

3.       przetwarzanie danych osobowych Wychowanka w zakresie niezbędnym w celu realizacji obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz informowania o istotnych wydarzeniach           z życia Wychowanków Przedszkola, w tym upubliczniania wizerunku, imienia, nazwiska i wieku Wychowanka przy prezentowaniu wykonanych przez Wychowanka prac plastycznych, informowania o osiągniętych dokonaniach sportowych, a także zamieszczania zdjęć i filmów z imprez organizowanych przez Przedszkole na stronie internetowej placówki.

§ 6

 

Rodzice (Opiekunowie prawni) obowiązani są do uiszczania comiesięcznych opłat z tytułu:

1)       świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu w wymiarze przekraczającym bezpłatny wymiar godzin zajęć,  w wysokości stanowiącej iloczyn zadeklarowanej liczby godzin dziennie wskazanej w § 2 ust. 3 pkt. 1)  oraz ilości dni pracy przedszkola w danym miesiącu oraz kwoty wskazanej w art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z dnia 18 lipca 2013r. poz. 827),

2)  korzystania z wyżywienia, w wysokości stanowiącej iloczyn dziennej stawki żywieniowej w kwocie 6,00zł., ustalonej przez Dyrektora Przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz ilości dni pracy przedszkola w danym miesiącu. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków i może ulec podwyższeniu, bez konieczności zmiany niniejszej umowy.

 

 

                                                                       § 7

 

1.       Opłata, o której mowa w § 6 pkt 1 za każdą rozpoczętą godzinę zajęć do godz. 800 i po godz. 1300 wynosi 1 zł. 

2.       Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, podlega obniżeniu  i wynosi 50% opłaty określonej                   w ust.1dla rodziców wychowujących troje dzieci , bez względu na liczbę dzieci uczęszczających                 do przedszkola, pozostających na utrzymaniu rodziców i we wspólnym gospodarstwie domowym,             z zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę ,      nie dłużej niż do 25 roku życia

3.       Zwalnia się z opłaty  o której mowa w ust. 1

a)       Rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym                         w przedszkolach, na podstawie  orzeczeń lub opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

b)       Rodziców wychowujących czworo i więcej dzieci, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, pozostających na utrzymaniu Rodziców (Opiekunów prawnych) i we  wspólnym  gospodarstwie  domowym z  zastrzeżeniem,  że  w  przypadku dzieci   pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.

 1. Ewidencja obecności dziecka na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu jest rejestrowana za pomocą systemu elektronicznego pomiaru czasu pobytu dziecka w przedszkolu. W tym celu Rodzic /Prawny opiekun dziecka zobowiązany jest  użyć karty elektronicznej otrzymanej od placówki, bądź wpisać właściwy dla dziecka kod na dostępnym w przedszkolu tablecie w momencie wejścia do przedszkola w celu przyprowadzenia dziecka i ponownie podczas jego odbioru.  Pierwszą kartę magnetyczną otrzymuje Rodzic/ prawny opiekun  bezpłatnie, za każdą następną zobowiązany jest uiścić opłatę równą kosztowi jej zakupu.
 2. Godziny korzystania z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej w przedszkolu liczy się od godzin otwarcia przedszkola do godz. 800 i od godz. 1300 do czasu przekazania dziecka Rodzicowi (Opiekunowi prawnemu lub osobie upoważnionej).
 3. W przypadku zawarcia umowy w trakcie miesiąca, opłaty wymienione w § 6 naliczane będą za ten miesiąc proporcjonalnie do ilości dni korzystania z usług przedszkola.
 4. Nie pobiera się opłat, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2 w okresie miesięcznej przerwy w działaniu przedszkola tj. w okresie wakacji letnich.

 

                                                                       § 8

 

 1. W przypadku pobytu dziecka w Przedszkolu w czasie przekraczającym liczbę zadeklarowanych godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu, Rodzice (Opiekunowie prawni) zobowiązani są uiścić opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, w wysokości określonej  w § 7 odpowiednio w ust. 1 lub 2.
 2. Zmiana umowy w części dotyczącej czasu pobytu dziecka może nastąpić do końca miesiąca i obowiązuje od  następnego miesiąca przez cały miesiąc.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu opłaty, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2  zostaną obniżone odpowiednio do czasu trwania nieobecności dziecka.
 4. Opłaty podlegające zwrotowi zaliczane są na poczet opłat za miesiąc następny, a jeśli nie jest to możliwe, zwracane są Rodzicom (Opiekunom prawnym) w sposób przez nich wskazany w formie pisemnej.
 5. Po zakończonym miesiącu rozliczony zostanie czas według rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 

 

 

§ 9          

 

 1. Opłaty, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2 wnoszone są miesięcznie z góry do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc, z wyłączeniem opłat uiszczanych przez MOPS.
 2. W Przedszkolu najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca Rodzic  (Opiekun prawny) może uzyskać informację o wysokości należnej opłaty.
 3. Płatności należy dokonywać na konto bankowe Przedszkola.

 

§ 10

 

W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat, o których mowa w § 6  pobierane będą odsetki ustawowe liczone od dnia następnego po upływie terminu płatności, o którym mowa w § 9 ust. 1 do dnia wpłaty włącznie.

 

§ 11

 

Jeżeli Rodzice (Opiekunowie prawni) dopuszczą się naruszenia postanowień Statutu i Regulaminu Przedszkola, Przedszkole ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

 

§ 12

 

 1. Rodzice (Opiekunowie prawni) mają prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy wyłącznie w formie pisemnej w każdym czasie ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Przedszkole ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia przyczyn określonych w Statucie Przedszkola.
 3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
 4. Umowa wygasa bez konieczności jej odrębnego rozwiązania, na skutek:

1)         nie uiszczenia opłaty należnej za jeden miesiąc. Wygaśniecie następuje  15-go dnia miesiąca,       po miesiącu, za   który nie uiszczono opłaty (tj. 30 dni po terminie zapłaty),

2)         nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejne 30 dni kalendarzowe bez powiadomienia przedszkola. Wygaśniecie następuje ze skutkiem na następny dzień po upływie w/w 30 dni nieobecności.

        5. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Rodziców (Opiekunów Prawnych) z obowiązku uregulowania   należnych opłat.

§ 13

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Uchwała Nr XLVII/1013/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach,
  dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz z uwzględnieniem art. 12 ustawy
  z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia
  18 lipca 2013 r. poz.827), Statut Przedszkola oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany wysokości stawki żywieniowej, wprowadzanej decyzją Dyrektora Przedszkola.

 

§ 14

 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

PODPISY STRON

 

PRZEDSZKOLE                                                      RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI)

 

 

 

 

 

      

 

 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3